Wycinka drzew – co musisz wiedzieć

W Polsce wycinka drzew regulowane jest przez przepisy ustawy o ochrony przyrody (art. 83-90). Aktualny tekst ustawy dostępny jest w Internetowym Serwisie Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920880

W większości przypadków, wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić odpowiedni organ o planowanej wycince. 

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek. Przepisu nie stosuje się m.in. dla drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
    platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Należy pamiętać, że przy cięciach w koronie wskazane jest postępowanie zgodnie z branżowym standardem w tym zakresie (Standard Cięcia i Pielęgnacji Drzew).
Cięcia, szczególnie w obrębie cennych drzew powinny być wykonane przez arborystów z kwalifikacjami w zakresie pielęgnacji drzew weterańskich VETcert.
Oferujemy inwentaryzacje zieleni, także na terenach objętych ochroną konserwatora zabytków.