Ekspertyzy chiropterologiczne

Ekspertyza chiropterologiczna ma na celu stwierdzenie obecności nietoperzy i ich siedlisk w miejscu planowanej inwestycji. Może dotyczy budynków przed termomodernizacją, remontem lub rozbiórką, a także drzew planowanych do usunięcia.
W Polsce jak dotąd stwierdzono 28 gatunków nietoperzy. Wszystkie nietoperze są objęte ochroną gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). W stosunku do gatunków chronionych obowiązują zakazy m.in. umyślnego zabijania i okaleczania, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Obecność nietoperzy nie wyklucza realizacji inwestycji, jednak wymaga uzyskania niezbędnego zezwolenia z regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.
W ramach ekspertyzy chiropterologicznej wykonujemy:

  • wizję terenową w terminie zgodnym z biologią nietoperzy
  • raport zawierający wyniki oraz zalecenia dalszych działań

W przypadku przedsięwzięć, dla których konieczne jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, ekspertyza chiropterologiczna jest znacznie bardziej rozbudowana i stanowi element inwentaryzacji przyrodniczej gatunków chronionych na terenie planowanej inwestycji oraz w obszarze jej oddziaływania.