Opinie i ekspertyzy ornitologiczne

Drzewa często stanowią siedliska chronionych gatunków ptaków. W Polsce ochroną gatunkową objęte są wszystkie gatunki ptaków z wyłączeniem gatunków łownych. Ochronie podlegają również ich siedliska mi.in. drzewa i krzewy.

Gatunki chronione oraz zakazy które ich dotyczą zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
Przed przeprowadzeniem prac w obrębie drzew (np. przed usunięciem drzew) jak również na terenie planowanej inwestycji, konieczne jest przeprowadzenie oceny występowania chronionych gatunków ptaków. Oględziny powinny być przeprowadzone przez doświadczonego ornitologa.

W przypadku stwierdzenia siedlisk gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w niektórych przypadkach generalnego dyrektora ochrony środowiska).

Wykonujemy inwentaryzacje oraz oględziny ornitologiczne. Oględziny wykonywane są przez doświadczonego ornitologa.

W ramach oględzin i inwentaryzacji przeprowadzamy poszukiwana gniazd i dziupli oraz nasłuchy i obserwacje ptaków, a także poszukiwanie śladów ich bytowania. Stwierdzonym osobnikom przypisujemy kryteria lęgowości.