Inwentaryzacje
przyrodnicze

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze dotyczące w szczególności gatunków chronionych w obrębie zadrzewień (m.in. porosty nadrzewne, owady, ptaki oraz nietoperzy i inne ssaki) na danym terenie. Prowadzimy także nadzory przyrodnicze podczas realizacji różnego rodzaju inwestycji np. remontów dróg. Zakres inwentaryzacji i nadzorów przyrodniczych:
  • Opinie ornitologiczne i oględziny w związku z planowanym usunięciem drzew,
  • Oględziny w zakresie obecności gatunków chronionych i ich siedlisk przed rozpoczęciem robót budowlanych,
  • Inwentaryzacje przyrodnicze przed realizacją inwestycji liniowych i obszarowych,
  • Inwentaryzacje gatunków chronionych w obrębie drzew,
  • Nadzory przyrodnicze podczas inwestycji drogowych i innych,
  • Translokacje (przemieszczenia) gatunków chronionych do nowego siedliska (m.in. pachnica dębowa Osmoderma eremita, mrówka rudnica Formica rufa),
  • Przygotowanie wniosków derogacyjnych (na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków chronionych) do właściwych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
  • Nadzór na wykonaniem działań kompensujących i minimalizujących dla gatunków chronionych (np. budki lęgowe, schrony dla nietoperzy, nasadzenia drzew).
IMG_8579_modraszka