Nadzór przyrodniczy

Zapewniamy nadzór przyrodniczy podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych i wycinek drzew. Nasz zespół tworzą doświadczeni przyrodnicy różnych specjalności.

Prowadzimy nadzory w następujących zakresach:

Termomodernizacja i remont elewacji budynków – nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Przed wykonaniem remontu elewacji lub termomodernizacji budynku, który może stanowić siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie występowanie gatunków chronionych. Czas inwentaryzacji musi być dostosowany do biologii określonych grup gatunków (najczęściej kwiecień – lipiec). W szczelinach, otworach elewacji i stropodachach możemy spodziewać się lęgów takich gatunków chronionych jak: wróbel, jerzyk, kawka, oknówka, gołąb miejski, pustułka, płomykówka, pójdźka. Wymienione miejsca zasiedlają również nietoperze takie jak: borowiec wielki, mroczek późny, mroczek posrebrzany oraz karliki: większy, malutki i drobny.
W niektórych przypadkach nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny jest również konieczny w czasie prowadzenia prac remontowych.

Nadzór przyrodniczy podczas remontu i przebudowy drogi

Zakres nadzoru wynika z dokumentacji i warunków zezwoleń. Nadzór nad zabezpieczeniem terenu budowy jest najczęściej realizowany w zakresie dotyczącym ochrony płazów i ptaków z udziałem specjalisty herpetologa i ornitologa. W trakcie tego rodzaju nadzorów, na podstawie zezwoleń, prowadzone jest także przenoszenie gatunków płazów i gadów poza teren prac budowlanych.

Nadzór ornitologiczny podczas wycinek drzew i krzewów w okresie lęgów ptaków.

Są przypadki, gdy z różnych względów wycinka drzew i krzewów musi odbyć się w okresie lęgów ptaków. Bezpośrednio przed rozpoczęciem takich prac konieczne jest skontrolowanie drzew i krzewów pod kątem obecności lęgów. Z kontroli sporządzana jest dokumentacja.
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jednym ze sposobów ochrony gatunków jest dostosowania sposobów i terminów wykonywania prac m.in. budowlanych, remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na chronione zwierzęta i ich siedliska.

Przesiedlenie gatunków chronionych takich jak pachnica dębowa

W przypadku zasiedlenia usuwanego drzewa przez pachnicę dębową (lub inne chronione ksylobionty) formy rozwojowe pachnicy zasiedlające próchnowisko są przenoszone do innego bezpiecznego siedliska. Przesiedlanie odbywa się na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Siedlisko wybiera się z uwzględnieniem gatunku drzewa, pojemności i charakteru próchnowiska, tak aby zapewnić pachnicy możliwość dalszego rozwoju. Prace realizowane są przez doświadczonych przyrodników.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.