Oględziny gatunki chronione

Drzewa często z uwagi na swój wiek, rozmiary i np. obecność dziupli stanowią siedliska chronionych gatunków grzybów (najczęściej chronionych porostów), ptaków oraz nietoperzy.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac.

Aby wykazać obecność tych gatunków konieczne jest przeprowadzenie oględzin lub inwentaryzacji w odpowiednich dla tych grup terminach. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w terminach, w których możliwe jest stwierdzenie lub wykluczenie występowania gatunków chronionych. W przypadku ptaków są to najczęściej terminy wiosenne i wczesnoletnie).
Jeśli drzewo stanowi siedlisko gatunku chronionego jego usunięcie wymaga uzyskania na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska (w niektórych przypadkach generalnego dyrektora ochrony środowiska).
Wykonujemy inwentaryzacje i oględziny drzew przed ich usunięciem. Oględziny wykonywane są przez doświadczonego ornitologa.

Wykonujemy inwentaryzacje i oględziny drzew przed ich usunięciem. Oględziny wykonywane są przez doświadczonego ornitologa.

Oferujemy inwentaryzacje i oględziny w zakresie obecności gatunków chronionych w obrębie drzew i na terenach planowanych inwestycji, wykonywanie przez specjalistyczny zespół:

  • inwentaryzacje ornitologiczne
  • inwentaryzacje lichenologiczne (chronione gatunki porostów jak również innych grzybów chronionych)
  • inwentaryzacje chiropterologiczne (oraz innych gatunków ssaków)
  • inwentaryzacje botaniczne

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust 1 ustawy o ochronie przyrody – ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega m.in. na zachowaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym (art. 4 ust. 1 ww. ustawy).