Nadzór dendrologiczny na terenie inwestycji

Nadzór dendrologiczny (lub szerzej: nadzór w zakresie ochrony zieleni) ma na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami. Nadzór ten wymagany jest w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew i krzewów.

Do obowiązków inspektor nadzoru należy:

  • weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony drzew i krzewów, w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;
  • kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni;
  • monitorowanie i dokumentacja stanu drzew i krzewów oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy;
  • nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy drzewach i krzewach, w szczególności prac zanikowych.

Zaleca się, aby ochrona zieleni realizowana była w ramach nadzorów inwestorskich.
Nadzór w zakresie ochrony zieleni realizujemy zgodnie z branżowym „Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” oraz najnowszą wiedzą.