Tomograf akustyczny

Tomograf akustyczny Wykonujemy specjalistyczne badanie drzew z poziomu gruntu oraz przy pomocy linowych technik dostępu. Nasza oferta obejmuje: szczegółową ocenę wizualną, szczegółową ocenę warunków siedliskowych, w tym badania gleby, diagnostykę instrumentalną (tomograf akustyczny, test obciążeniowy) oraz inspekcję korony. Opieramy się na najnowszej wiedzy. Precyzyjna analiza kondycji drzew pozwala na szybkie i skuteczne identyfikowanie ewentualnych problemów […]

Test obciążeniowy

Test obciążeniowy Wykonujemy specjalistyczne badanie drzew z poziomu gruntu oraz przy pomocy linowych technik dostępu. Nasza oferta obejmuje: szczegółową ocenę wizualną, szczegółową ocenę warunków siedliskowych, w tym badania gleby, diagnostykę instrumentalną (tomograf akustyczny, test obciążeniowy) oraz inspekcję korony. Opieramy się na najnowszej wiedzy. Precyzyjna analiza kondycji drzew pozwala na szybkie i skuteczne identyfikowanie ewentualnych problemów […]

Wycinka drzew – co musisz wiedzieć

Wycinka drzew – co musisz wiedzieć W Polsce wycinka drzew regulowane jest przez przepisy ustawy o ochrony przyrody (art. 83-90). Aktualny tekst ustawy dostępny jest w Internetowym Serwisie Aktów Prawnych https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920880 W większości przypadków, wycinka drzew wymaga uzyskania zezwolenia. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawiadomić odpowiedni organ o planowanej wycince. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu […]

Nadzór dendrologiczny na terenie inwestycji

Nadzór dendrologiczny na terenie inwestycji Nadzór dendrologiczny (lub szerzej: nadzór w zakresie ochrony zieleni) ma na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami. Nadzór ten wymagany jest w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew i krzewów. Do obowiązków inspektor nadzoru należy: weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony […]

Biegły sądowy dendrolog

Biegły sądowy dendrolog Biegły sądowy to osoba posiadająca teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie danej dziedziny, odpowiednio udokumentowaną. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu okręgowego na okres 5 lat. Sąd zasięga opinii u biegłych sądowych w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych. Biegli powoływani są zarówno przy rozstrzyganiu spraw cywilnych, jak i karnych. W skład naszego doświadczonego zespołu […]

Opinie i ekspertyzy ornitologiczne

Opinie i ekspertyzy ornitologiczne Drzewa często stanowią siedliska chronionych gatunków ptaków. W Polsce ochroną gatunkową objęte są wszystkie gatunki ptaków z wyłączeniem gatunków łownych. Ochronie podlegają również ich siedliska mi.in. drzewa i krzewy. Gatunki chronione oraz zakazy które ich dotyczą zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony […]

Ekspertyzy chiropterologiczne

Ekspertyzy chiropterologiczne Ekspertyza chiropterologiczna ma na celu stwierdzenie obecności nietoperzy i ich siedlisk w miejscu planowanej inwestycji. Może dotyczy budynków przed termomodernizacją, remontem lub rozbiórką, a także drzew planowanych do usunięcia. W Polsce jak dotąd stwierdzono 28 gatunków nietoperzy. Wszystkie nietoperze są objęte ochroną gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w […]

Oględziny gatunki chronione

Oględziny gatunki chronione Drzewa często z uwagi na swój wiek, rozmiary i np. obecność dziupli stanowią siedliska chronionych gatunków grzybów (najczęściej chronionych porostów), ptaków oraz nietoperzy. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Aby wykazać obecność tych gatunków konieczne jest […]

Pachnica dębowa przenoszenie

Pachnica dębowa przenoszenie Pachnica dębowa jest chrząszczem objętym ochroną gatunkową w ramach przepisów krajowych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) oraz unijnych (tzw. dyrektywa siedliskowa UE 92/43/EWG). Pachnica dębowa jest ściśle związana ze starymi, dziuplastymi drzewami, których pnie są na tyle duże, że rozwinęły się w nich […]